17:37

За нас

За нас

Концепцията за ProWiS се създаде от екип млади учени с цел реализация на техните иновативни идеи, мотивация и креативност. Работната група се състои от трима преподаватели, докторант и студент от Факултет по Икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Екипът по настоящия проект включва изследователи от три научни направления – 3.8. Икономика, 3.3. Политически науки и 4.6. Информатика и компютърни науки. Така формираният екип има капацитета от една страна да реализира всеобхватен анализ на изследвания обект (посредством PEST анализ), да идентифицира конкретни предизвикателства, включително свързани с използването на ИКТ, и да предложи решения на установените проблеми. Разглежданата всеобхватност дава възможност за съчетаване на научната експертиза и постигане на високи резултати, както в областта на научното познание, така и такива, които биха могли да бъдат основа за конкретни практически действия. Предвижда се да се осъществи анализ на политическите и социалните фактори от макросредата в България при реализиране на PEST анализа.

Специфичната компетентност на членовете на екипа е насочена към детайлно проучване и предлагане на възможности за конкретни иновативни решения за сектора. Посредством предварително емпирично проучване се цели да се установяват използваните от винопроизводителите информационни системи, прилаганите организационно – управленски методи, стратегическите решения в съвременното управление на човешките ресурси. В следствие на обработените резултати ще се идентифицира текущото състояние на организациите, както и ще се откроят празноти и проблеми в проучваната област с цел насочване на изследователски усилия.

Отделните политически решения, а и цялостните политики, дефинират контекста, в който икономическите субекти функционират. Ще бъдат разгледани политиките и стратегиите, касаещи винопроизводството и ще бъде направена оценка на политическата среда с оглед на нейната стабилност или нестабилност и резултатът върху иновационната активност. За целите на последното ще бъде изследван периодът 2007-2017, като от една страна се идентифицират конкретни проявления на политическа нестабилност в периода, а от друга показателите за иновационната активност на МСП, позиционирани в област Пловдив.

Партньори

Екипът на проекта се включва активно в съвместни научни прояви с учени, които развиват проектна дейност. Сътрудничеството ни с проекта SPEAR (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2094/), финансиран по програма Хоризонт 2020, и проекта “Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз” (http://electoralsystems.eu/) дава възможност за създаването на научни мрежи от високо ниво и разпознаваемост на резултатите, които постигаме заедно.

Мина Ангелова – Ръководител на проекта

Мина Ангелова е доктор по икономика и доцент в катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ във ФИСН на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е висшите си образования като ОКС Бакалавър – „Индустриален мениджмънт“ (2009г., УХТ, гр. Пловдив), ОКС Магистър – „Икономика на индустрията“ (2010г., УХТ) и защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС Доктор по Икономика и управление (Мотивация на човешките ресурси, 2014г., УНСС, гр. София).

В ПУ „Паисий Хилендарски“ води лекции и упражнения по дисциплините „Управление на човешките ресурси“, „Еволюция на управлението“, „Мотивационни техники и практики“, „Управление чрез мотивация“. Проявява дългогодишен интерес към научно-изследователска дейност в областта на Обществените науки. В контекста на постоянно нарастващата конкуренция в глобален план и тенденциите за осигуряване на висококачествен човешки капитал, приоритетите в нейните научни интереси са свързани с реализирането на емпирични проучвания в сферата на предприемачеството, иновациите, управлението на човешкия капитал и бизнес икономиката. Тя е научен секретар на Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ и научен секретар на Факултетна комисия по качеството към ФИСН.

Професионално се занимава с разработването на фирмени проекти, свързани с кандидатстване по Европейски програми, повишаване квалификацията и оценяване на служителите, набиране и подбор на персонал, провеждане на анкетни проучвания в предприятията. Участва активно в академичната среда с изнасянето на доклади на научни форуми в страната и чужбина. Развива устойчиви международни партньорства с чуждестранни университети като Гост-преподавател с подкрепата на програма Еразъм+ (Staff Mobility for Teaching). Член е на Съюза на учените в България, Съюз на икономистите, Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.

Даниела Пастармаджиева – член на изследователския екип; политолог

Даниела Пастармаджиева е доктор по „Политология“ и главен асистент в катедра „Политически науки и национална сигурност“ във ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2008 г. завършва „Право“ в УНСС, гр. София, а през 2013 г. получава докторска  степен по „Политология“ от същия университет.

Изследователските интереси на д-р Пастармаджиева са в сферата на гражданското участие, гражданската компетентност, избирателните системи и влиянието на стабилността на политическата система върху функционирането на различни сфери на обществото и държавата.

От 2015 г. преподава в ПУ „Паисий Хилендарски“, като води дисциплините „Избори и избирателни системи“, „Сравнителни политически изследвания“, „Политическа култура“, „Парламентаризъм и правова държава“ и „Политология“. Участвала е в научно-изследователски и практически проекти, реализира научно-изследователска дейност съвместно със студенти и изнася лекции в чуждестранни университети по програма „Еразъм+“. Член е на Българската асоциация за политически науки и Съюза на учените в България.

Пеньо Георгиев – член на изследователския екип; Информатик

Пеньо Георгиев е доктор по “Информатика” и главен асистент в катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ във ФИСН на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Завършил е висшите си образования като :

  • ОКС Бакалавър – „Приложна математика“ (2006г., ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“);
  • ОКС Магистър – „Софтуерни технологии“ (2007г., ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“); 
  • ОКС Магистър – „Бизнес администрация“ (2012г., ФИСН, ПУ „П. Хилендарски“);
  • ОНС Доктор по Информатика (Интелигентна среда за мениджъри, 2016г., ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“).

Във ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“ води лекции и упражнения по дисциплините “Информатика”, „Информационни системи и тегнологии“, „Системи за единно планиране на ресурсите в предприятието /ERP/“, „Кибер сигурност“, „Информационна сигурност“. Проявява дългогодишен интерес към научно-изследователска дейност в областта на Компютърните науки. Член  на Факултетна комисия по качеството към ФИСН. 

Професионално се занимава с разработването, внедряването и поддръжката на хардуерни, и софтуерни ситеми в помощ на малките и средни предприятия (МСП). Интерес представляват оптимизирането и автоматизирането на бизнес процеси чрез внедряване на различни софтуерни решения със затворен и отворен код, като с това се цели подпомагане на управленските кадри в МСП.

В сектора на сигурността придобива все по-голям интерес към изучаването на политики и стандарти за сигурност на информационните системи. Внедряването на такива добри пактики както и утвърдени като ISO 27001, и задължителният GDPR за МСП в България вече са строго задължителни с оглед на обстановката в национален и световен мащаб.

Гергана Димитрова – член на изследователския екип; икономист

Гергана Димитрова е доктор по Икономика и управление (Индустрия) и асистент към катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ при Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е висше образование като ОКС Бакалавър по „Стопанско управление“ в Пловдивски университет “П. Хилендарски”, ОКС Магистър по „Счетоводство и контрол” в АУ Пловдив и ОНС Доктор в Пловдивски университет “П. Хилендарски”, с тема на дисертационния труд „Конкурентоспособност на микро- и малките предприятия от винарската индустрия в област Пловдив“.

Нейните научни интереси са в областта на конкурентоспособността, мениджмънта и маркетинговия мениджмънт. Преподава в Пловдивски университет “П. Хилендарски” като асистент по дисциплините: Основи на управлението, Мениджмънт в телекомуникациите, Спортен мениджмънт, Маркетинг, Пласмент и пласментна политика. Професионално се занимава с експертна и консултантска дейност при изготвяне на икономически и финансови оценки на стартиращи предприятия и с консултантска дейност във връзка с подготовка и кандидатстване в обществени поръчки.
Участва в национални и международни проекти и в организацията и провеждането на научни форуми в страната. Член е на Съюза на учените в България.

Георги Димитров – член на изследователския екип, студент

 Георги Димитров е студент специалност „Стопанско управление“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Професионално се занимава със счетоводство, дигитален маркетинг, създаване на онлайн съдържание и електронна търговия. Последният му професионален проект е свързан с написването и издаването на книгата „Пет стъпки към по-добър живот“ (2018, изд. Фабрика за книги, София).

Участва активно в различни състезания (в т.ч. „Най-добра ученическа компания за 2014 г.“ и др.), печели множество награди и отличия. Постоянно усъвършенства своите компетентности с участието в професионални курсове и обучения като „Предприемачът като откривател“, „Управление на малки и средни предприятия“ – ОДК Пловдив, „Основи на дигиталния маркетинг“ – Академия Тендрик, „Кибер сигурност и информационна защита. Рискове и заплахи към бизнеса.“ и др.

Работи усърдно по надграждане на знанията и уменията си, като участва в студентски мобилности с подкрепата на програма Еразъм+ (Университет в Гент, Белгия, 2018г и др.). Участва в неправителствени организации към „Ротари Интернешънъл“ и други доброволчески инициативи.