18:19

Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия

Проект № КП-06-М25/5/17.12.2018

Финансиран от Фонд „Научни Изследвания“

Тип на конкурса и година: национален, 2018-2020;

Тема на проекта: Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Мина Ангелова

Изследователски екип: Гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева

Гл. ас. д-р Пеньо Георгиев

Гергана Димитрова, Докторант

Георги Димитров, Студент

Очакваният ефект от проекта е генериране на нови знания за проучваните икономически и социално-политически явления, както и за връзката между обществено-политическата среда и възможностите за иновационна активност на МСП.

Изследователската теза на авторите е, че оптимизирането на функционирането и възможностите за апробиране на набор от иновационни решения в МСП е изключително значимо за повишаване конкурентоспособността на организациите, а оттам и за българската икономика като цяло. Интересът на участниците в екипа е провокиран и от възможността с приложението на нови иновационни продукти да се насочи вниманието на мениджмънта на организациите за прилагане на иновации в контекста на управлението, човешките ресурси, маркетинга, информационните технологии, осигуряването на информационна сигурност, политико-културни аспекти на предприемачеството. В следствие на провеждането на фундаменталното научно изследване се цели да се открият зависимости между непроучени досега явления от икономическата, социалната и политическата сфера.

Предмет на изследване са икономическото, информационното и политическото измерение на иновационната активност на предприятията и релациите между съответните основни компоненти на равнище Европейски съюз.

Обект на изследване са малки и средни предприятия от винарската индустрия, позиционирани в териториално звено Пловдив[1] (съгласно райониране на териториални звена и лозарски райони в България на Изпълнителна агенция по лозата и виното ИАЛВ).

Цел на настоящия проект е да се анализират, обобщят и систематизират възможностите за внедряване на иновации в малки и средни предприятия от винарската индустрия. Целта на проекта е съобразена с целите на стратегия „Европа 2020“ на Европейския съюз за устойчив растеж посредством прилагането на иновации и националните стратегии на Република България (в т.ч. Националната стратегия за научни изследвания) за устойчиво развитие по индустрии и сектори. Реализацията на проекта подкрепя виждането на правителството, че „образованието, научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са основата за постигане на динамичен и устойчив икономически растеж“ . Винарската индустрия, като специфичен и традиционно силен за българската икономика сектор, е основен обект в настоящия проект, а иновациите за неговото развитие са изключително важен елемент за повишаване конкурентоспособността на сектора.

 

Задачи

За реализиране на целта ще бъдат изпълнени следните изследователски задачи:

1) Систематизиране на теоретичните постановки, касаещи иновационната активност, включително дефиниране, елементи, предпоставки за нейното повишаване и други.

2) Вторична обработка на статистически данни от различни източници, касаещи иновационната активност на МСП в България в периода 2007-2017.

3) Анализ на обществено-политическата среда в периода 2007-2017 и идентифициране на зависимости между иновационната активност и политическата среда.

4) Създаване на система от индикатори по въпросите за изследване на иновационната активност на МСП от сектор Винопроизводство.

5) Провеждане на количествено изследване посредством структурирано интервю сред МСП от сектор Винопроизводство.

6) Провеждане на качествено изследване посредством неструктурирано интервю (дълбочинни интервюта) с ограничен брой представители на МСП от сектор Винопроизводство.

7) Систематизиране и анализ на получените резултати и идентифициране на основни предизвикателства пред иновационната активност на МСП от сектор Винопроизводство.

8) Дискутиране на възможностите за оптимизиране на иновационната активност, посредством използване на ИКТ.

 

Хипотези

За да се осъществи един по-организиран подход за постигането на поставените цели и решаването на произтичащите от тях задачи, предварително са формулирани следните основни хипотези:

Първа хипотеза. Използването на иновации във винопроизводството, неговото управление и маркетиране е основен фактор за постигане на конкурентоспособност и инструмент за интернационализацията на сектора.

Втора хипотеза. Динамиката в икономическата и политическата среда, както и про-менящите се глобални условия на пазара, поставят МСП пред предизвикателството да си осигурят необходимите средства за инвестиции, иновации, набавяне на компетентни служители и т.н. В периода на политическа нестабилност в България иновационната активност на МСП намалява.

Трета хипотеза. Малките и средни предприятия от сектор Винопроизводство са по-склонни да внедряват производствени иновации за сметка на продуктови, маркетингови и организационни.

Четвърта хипотеза. Основни причини за ниската иновационна активност на МСП от сферата на винопроизводството са ниската информираност за възможностите за финансиране на иновациите и недоверие в институциите на централната и местната власт.

Пета хипотеза. Нивото на използване на ИКТ в дейността на МСП от сферата на виноп-роизводството е ниско.

Работна програма

Какво и кога да очаквате от нас в хода на проект ProWiS?

Календар

11-14.03.2019 – International scientific conference „High technologies. Business. Society.“, Borovec

13-16.03.2019 – International congress “Machines. Technologies. Materials”, Borovec

[1] http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=3&submenuid=1206, ИАЛВ, райониране, 12.07.2017 г.