17:12

An Innovative Model for Business Financing in Wine Production

 

 

 

Проект № ПП18-ФИСН-008

Финансиран от НПД към ПУ „Паисий Хилендарски“

Тип на конкурса и година: вътрешен, Проект за публикации 2018;

Тема: An Innovative Model for Business Financing in Wine Production;

Ръководител на проекта: Гл. ас. д-р Мина Ангелова

Изследователски екип: Гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева

Гл. ас. д-р Пеньо Георгиев

Докторант Гергана Димитрова

Съвместната дейност на екипа, натрупаният изследователски опит и мотивацията за развитие са движещите сили за успешно постигане на заложените цели, задачи и решаване на откроените проблеми. В рубриката За нас са включени автобиографии на членовете на екипа, от които ясно и категорично личат научните интереси, приноси, публикации и компетентности на всеки.

Предхождащите изследвания на колектива са свързани с проблемни области в развитието и функционирането на предприятията в България, както и с цялостното развитие на обществено-политическата среда, в която те работят. Членовете на екипа на предлагания проект активно участват в национални и международни конференции, семинари и конгреси, като резултатите от техните изследвания са получили публичност и разпознаваемост в научните среди. Научно-изследователската дейност и интереси на екипа са насочени към управление на иновациите, повишаване на конкурентоспособността, гъвкави модели на финансиране на бизнес организациите, обществено-политическата среда, ИКТ и възможности за оптимизация на управлението.

Предварителните проучвания на екипа сочат, че е налице потенциал за насочване на изследователски усилия във връзка с повишаване на иновационната активност и прилагането на иновации във винарската индустрия. В Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор се посочва, че „Една от основните държавни политики в лозаро-винарския сектор в България е повишаване на конкурентоспособността на производителите на винено грозде, възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино, предотвратяване на пазарните кризи“ (ИАЛВ http://www.eavw.com/updocs/1413121387015620_NSP_BG_2014_2018.pdf, 24.06.17 г.).

В условия на спад в консумацията на вино и силно конкурентна среда, в която предприятията от винарската индустрия функционират, за повишаването на конкурентоспособността им е необходимо да се търсят възможности за развиване на конкурентните им предимствата (техните водещи силни страни), преодоляване на слабостите им и развиване на конкурентния им потенциал, като предпоставка за реализирането на тези цели е именно разработването и апробирането на иновации.

Такива възможности, съответстващи и на част от заложеното в Националната стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005-2025, следва да се търсят с оглед на:

  • Изграждане на съвременна структура на сектора и повишаване на неговата конкурентоспособност посредством внедряване на технологични (процесни), продуктови, маркетингови, управленски, организационни и информационни иновации;
  • Стимулиране на МСП в бранша да се насочат към конкретни подобрения и апробиране на иновативни решения;
  • Информационно осигуряване за възможностите за финансиране за предприятията в индустрията, в т.ч. и усвояването на финансирания от ЕС за инвестиции в дейности, водещи до повишаване на конкурентоспособността и вътрешнофирмено и отраслово развитие;
  • Увеличаване на капацитета на човешките ресурси в сектора.

В резултат е проведено емпирично проучване в предприятия от винарската индустрия, позиционирани в област Пловдив. Изграден е иновативен модел за бизнес финансиране на организациите. Резултатите от изследването са публикувани в Journal of International Studies, Poland, www.jois.eu.

(The Journal of International Studies is a quarterly, open access scholarly journal published by Centre of Sociological Research in co-operation with University of Szczecin (Poland), Academy of Economic Studies in Bucharest (Romania) and University College of Business in Prague (Czech Republic).

Angelova, M., Pastarmadzhieva, D., Georgiev, P., & Dimitrova, G. (2018). An innovative model for business financing in wine production. Journal of International Studies (SCOPUS), 11(4), 106-119. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-4/8 (ISSN 2306-3483 Online, 2071-8330 Print), www.jois.ue

Това предварително проучване е насока за екипа и разгръща потенциала за насочване на изследователски усилия, като е мотивация за разработването на проекто-предложение и участие в конкурс към Фонд научни изследвания. Проектът е одобрен за финансиране и може да се запознаете с него от ТУК. (ЛИНК към проект 2)